Học Tiếng Bồ Đào Nha| Phần 1: Từ Vựng Tiếng Bồ Đào Nha Cơ Bản| Golearn

Học Tiếng Bồ Đào Nha| Phần 1: Từ Vựng Tiếng Bồ Đào Nha Cơ Bản| Golearn

Nội dung và cách học:

Chuỗi video học từ vựng tiếng Bồ Đào Nha theo hệ thống, chủ đề. Nội dung trọng tâm của các phần học là giúp bạn luyện tập và ghi nhớ nhiều lần về từ vựng đó. Mỗi nội dung bao gồm 3 phần học:

Word Study: Học từ vựng qua hình ảnh và luyện nghe
Word Quiz: Bài kiểm tra chọn đáp án đúng cho từ vựng đã Học
Word Collection: Tổng hợp lại các từ vựng đã học, quan sát hình ảnh và ghi nhớ một lần nữa

#tuvungtiengbodaonha
#tiengbodaonha
#hoctiengbodaonhaonline
#cachhoctiengbodaonha
#tuhoctiengbodaonha
#tiengbodaonhacoban
#tuvungtiengbodaonhachotre
#tiengbodaonhathongdung
#tuvungtiengbodaonhalop1
#tiengbodaonhacanghinho

Bài viết Học Tiếng Bồ Đào Nha| Phần 1: Từ Vựng Tiếng Bồ Đào Nha Cơ Bản| Golearn được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.