Microsoft Excel – Tự học Excel hiệu quả nhất. Bài 3 (phần 1): Hàm Sum, Max, Min, Average

Microsoft Excel - Tự học Excel hiệu quả nhất. Bài 3 (phần 1): Hàm Sum, Max, Min, Average

Cách sử dụng các hàm Sum (Tính Tổng), Max (Tìm giá trị lớn nhất), Min (Tìm giá trị nhỏ nhất), Average (Tính giá trị trung bình) trong Excel.

Bài viết Microsoft Excel – Tự học Excel hiệu quả nhất. Bài 3 (phần 1): Hàm Sum, Max, Min, Average được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.