Toán lớp 2- Dạng tìm X là số trừ nâng cao : 100 – x = 45 + 27 ? Các con lớp 3,4,5 tham khảo nhé?‍?

Toán lớp 2- Dạng tìm X là số trừ nâng cao : 100 - x = 45 + 27 ? Các con lớp 3,4,5 tham khảo nhé?‍?

#CôLanToán #TìmXlàsốtrừnângcao

Bài viết Toán lớp 2- Dạng tìm X là số trừ nâng cao : 100 – x = 45 + 27 ? Các con lớp 3,4,5 tham khảo nhé?‍? được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.