Toán lớp 3 (lớp 4 xem lại)- Tìm X nâng cao X × 3 + 15 = 96? 170 – X : 9 = 15 ?.

Toán lớp 3 (lớp 4 xem lại)- Tìm X nâng cao X × 3 + 15 = 96?    170 - X : 9 = 15 ?.

#CôLanToán #TìmXlớp3nângcao

Bài viết Toán lớp 3 (lớp 4 xem lại)- Tìm X nâng cao X × 3 + 15 = 96? 170 – X : 9 = 15 ?. được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.