Tự Học Graphic Design – Có Gì Lưu Ý

Tự Học Graphic Design - Có Gì Lưu Ý

Liệu tự học thiết kế đồ họa có khả thi? Nếu có, thì có những lưu ý gì, và định hướng thế nào? Hãy xem video sau đây để tìm hiểu về góc nhìn của coach Huy Ta ở DAS.

DAS Facebook: https://www.facebook.com/DesignAnthropologySchool
DAS Website: https://das.info.vn/
Các khóa Online: https://das.info.vn/online-courses
Youtube Channel: https://www.youtube.com/c/dasdesignanthropologyschool1

Bài viết Tự Học Graphic Design – Có Gì Lưu Ý được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.