Vật lý 1 - Công và Năng lượng: #1.Công thực hiện bởi một lực không đổi

Hình ảnh: Vật lý 1 – Công và Năng lượng: #1.Công thực hiện bởi một lực không đổi

Vật lý 1 – Công và Năng lượng: #1.Công thực hiện bởi một lực không đổi

Tác giả schoolX được chia sẻ tại website: ArabXanh.com.